Languages:

ARABIC, CHINESE, ENGLISH, FRENCH, GERMAN, KURDI, PERSIAN(FARSI), RUSSIAN, SPANISH, PERSIAN(Tajiki), TURKISH, HEBREW

🇮🇷🇦🇫🇹🇯 #Persian (#فارسی ):

سلام دوستان
اینجا، ما گروه هایی برای پیشرفت زبان های شما برای بهتر شدن یا یادگیری زبان تازه داریم. شما می توانید از مبتدی تا حرفه ای شروع کنید.
برای عضویت به گروه ها، شما باید یک حساب تلگرامی داشته باشید و روی یکی از لینک های تلگرامی ما کلیک کنید.
دوستان شما آنجا منتظرهستند تا شما بپیوندید.
شما می توانید با ما از طریق سایت و یا از طریق مدیران گروه ها ارتباط برقرار کنید.
خبر های جدید به زودی.
کانال زیر همیشه برای در دسترس بودن شما فعال خواهد بود.

@theonenation see groups' links

Languages:

ARABIC, CHINESE, ENGLISH, FRENCH, GERMAN, KURDI, PERSIAN(FARSI), RUSSIAN, SPANISH, PERSIAN(Tajiki), TURKISH, HEBREW
Health Related Websites DirectoryFire